Varför Linkura?

Linkura är en digital tjänst som möjliggör för användaren att ta kontroll över sitt liv och förbättra sin hälsa. Linkura är det självklara valet för ökad motivation och välmående hos individ och sänkta kostnader i organisationen.

Hur mäter ni stress?

Stress är inget annat än en fysiologisk respons skapad av hjärnan. Vid stress utsöndras stresshormoner till blodet och nervsystemets sympatiska del (gasen) slås på. Båda syftar till att få igång kroppen och dess organ för att hantera “hotet”. Stressrelaterad sjukdom uppstår när sådan belastning ligger på långa tider i sträck utan tillräcklig återhämtning. Näst efter hjärnan är hjärtat det mest centrala organet i stressresponsen. Det påverkas starkt av stressens hormoner och nervpåslag. Vid stress ökar pulsen och hjärtats slagvariation minskar. Istället för hög variation slag för slag, vilket är det normala vid vila, blir regelbundenheten högre.

Pulsen är svår att utnyttja för att mäta stress eftersom den påverkas av fysisk aktivitet och dygnsrytm. Regelbundenheten däremot, så kallad HRV (Heart Rate Variability) är stabil och dess koppling till stressbelastning är väl validerad i forskningen. Det är denna signal som Linkura använder i sina produkter. HRV-signalen är alltså hög vid återhämtning och låg vid stressbelastning. För att kunna jämföra HRV-värden mellan individer korrigerar vi värdena efter kön och ålder enligt metoder från forskningen. Värt att notera är att mätaren utöver EKG också innehåller en accelerometer. Denna gör det möjligt att skilja på fysisk stress (träning) och den mentala stressen, vilken är den man i första hand vill komma åt.

Vad är EKG och varför mäter ni det?

EKG är samma teknik om används inom sjukvården för diagnos och övervakning. Linkura mäter samma signal men med hjälp av ett bröstband, anpassat för längre mätning i vardagen. EKG ger en mycket precis detektion av när hjärtat slår vilket krävs för att kunna mäta stress. EKG är också en stabil och säker metod. Linkuras EKG-mätare är CE-märkt men inte för diagnostiskt bruk. I Linkuras produkter gör vi aldrig någon medicinsk diagnos.

Vad kostar det?

Linkura är en abonnemangstjänst som löper över tolv (12 ) månader och kostar i sitt grundutförande 250 kr per användare och månad. I abonnemanget ingår:

  • Fri användning av Linkuramätare och app
  • Samtal med hälsocoach
  • Stöd i app från digital coach (AI)
  • Grupprapport om >10 användare i en grupp

Utöver Linkuraprogrammet erbjuds även tilläggstjänsten Linkuracoachning vilket erbjuds medarbetare/användare i särskilt behov (ca. 15 %) och erbjuds på samma digitala plattform. Linkuracoachning är en tilläggstjänst som utformas efter individens behov. 

Kontakta oss för mer information och kostadsförslag.

Kan ni inte mäta på handleden istället för på bröstkorgen?

EKG kan inte mätas på handleden eftersom två mätpunkter krävs, en på vardera sidan om hjärtat. Det finns lösningar för korta mätningar där man sätter andra handens finger på tex en klocka. Alla kommersiella lösningar för kontinuerlig mätning i vardagen bygger på optisk mätning. Den metoden är mycket trubbig och känslig för störningar. En stressmätning baserad på optisk mätning ger inte den stabilitet och säkerhet i stressmätningen som vi kräver.

Vilka subjektiva data samlar ni in?

Den objektiva mätningen (mätaren) kompletteras med subjektiv data från individen för att ge en helhetsbild. En individ som mäter gör alltid först Linkuras enkät. Om individen fortsätter som coachklient upprepas enkäten löpande för att påvisa förändring. Under de dagar individen använder mätaren efterfrågas även vissa skattningar i appen. Hur mätdagen upplevts vad gäller press, känsla och kontroll. Vi efterfrågar även upplevd sömnkvalitet och har dagböcker för fria kommentarer.

Är er enkät validerad?

Vår enkät består av validerade frågepaket inom sex områden: Stress (Perceived Stress Scale), Sömn (Karolinska Institutet), Utmattningsrisk (Karolinska Institutet), Fysisk aktivitet & stillasittande (Socialstyrelsen/IPAQ) och Kost (Socialstyrelsen). Utöver dessa områden inkluderas även frågor om alkohol och tobak (AUDIT-C/Socialstyrelsen) samt social och organisatorisk arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket). Inom varje område ges en riskskattning enligt röd/gul/grön, beräknad enligt utgivarens instruktioner.

Vilka krav på sekretess/integritet har ni?

Vi är mycket strikta i hur vi hanterar personuppgifter, se fråga om PuL/GDPR. Inloggning i våra tjänster sker med säkra metoder och data lagras på säkra servrar i krypterad form. Vi jobbar hårt för att hålla vår data skyddad från otillåten tillgång. Vi har flera lager säkerhet kring alla våra system och all kommunikation mellan användare är skyddad från avlyssning av tredje part.

Data vi samlar in från enkät, mätning eller coachning presenteras enbart på gruppnivå för arbetsgivaren, aldrig för grupper färre än 10 individer. Givetvis diskuteras heller aldrig individärenden. Data på individnivå ses enbart av medarbetare och dennes coach (om aktuellt). Vid teknisk support kan administratör även se data efter klartecken från medarbetaren. Anställda vid Linkura eller Linkuras partners som kan bli aktuella att se individuell data skriver även på ett sekretessavtal.

Hur ser ni på positiv vs negativ stress?

Dessa begrepp är vedertagna men egentligen inga bra ordval. All stress är belastande för kroppen. Belastning är dock inte farligt och kan alltid balanseras med återhämtning. Det som är sant här är att negativ stress (när man upplever stressen som negativ) är mycket mer belastande än motsatsen. Det krävs alltså mer återhämtning för att kunna hantera negativ än positiv stress. Det är fullt möjligt att gå in i väggen av positiv stress.

Hur ser ni på prestation?

I Linkura står vi bakom att individer vill åstadkomma saker i sina liv. Grunden i vårt arbete är därför att våra klienter vill prestera för sin egen skull och det hjälper vi dom med. Det är också välkänt att just högpresterande, drivna och lojala individer löper störst risk att drabbas av stressproblematik. Att stå bakom viljan att prestera är inte samma sak som att stå bakom orimliga prestationskrav från till exempel en arbetsgivare eller andra i våra klienters omgivning. När vi stöter på sådana förhållanden hjälper vi våra klienter att hantera dessa och företag att förändra situationen.

Kan jag dra av kostnaden för Linkura på mitt friskvårdsbidrag?

Ja det kan du. Enligt Skatteverkets ställningstagande 131 160864-15/111 (Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden), är abonnemangskostnaden helt avdragsgill för användaren. Däremot är inte värdet av EKG-mätaren detta om du är ny i tjänsten. Din arbetsgivare behöver förmånsbeskatta dig en gång med 279 kronor som ett schablonvärde för smartbältet. Därefter om du förlänger abonnemanget eller byter abonnemang ska du inte förmånsbeskattas. Vi är anslutna till förmånsportalerna Actiway och Wellnet.

Lär dig mer om:

Vad är stress?

Sömn

Fler frågor? Kontakta oss

8 + 12 =