Linkuraprogrammet

Linkura är verktyget för att kontinuerligt mäta hälso- och stressnivån i er organisation och sätta in mätbara åtgärder i tid. Vi har branschledande resultat genom att kombinera det senaste inom forskning, teknik och gedigen coachning.

Vårt program är en effektiv och tillförlitlig urvalsprocess i tre steg som når den grupp som är i behov av stöd utifrån myndigheters rekommendationer.

Linkuras världsunika mätare registrerar hjärtats EKG-signal vilket gör det möjligt att mäta stress, återhämtning, sömn, fysisk aktivitet och stillasittande.

Urvalsprocess

Första steget är vår enkät som görs i anslutning till våra inspirationsföreläsningar. På så sätt skapas en naturlig uppstart till Linkuraprogrammet och svarsfrekvensen blir hög. Här motiverar vi er personal och varje medarbetare får feedback med konkreta tips från våra coacher skickat till sin mejl.

Föreläsning

Enkäten är digital och för de som inte har möjlighet att delta på inspirationsföreläsningarna så svarar man enkelt i mobilen eller på datorn.

Enkäten består av ett 50-tal validerade frågor utifrån definierade områden runt medarbetarens livsstil samt ett organisatoriskt perspektiv. Läs mer om enkäten i vårt informationsblad.

Enkät

Resultaten från enkäten presenteras i en rapport på gruppnivå för att göra ett första urval av de som behöver mest hjälp. Era resultat jämförs med vår databas med andra kunder för att se hur er organisation ligger till. Era resultat jämförs sen över tid för att mäta förbättringen.

Ett typiskt antal är 30-40 % av organisationen initialt är i behov av att åtgärder. Rekommendation om urval sker automatiskt via systemet utifrån myndigheters rekommendationer.

Enkätrapport på gruppnivå

Det andra steget är en mätning där medarbetaren får en unik möjlighet att förstå sin livsstil med hjälp av Linkuras unika mätare. Under 3 dygn mäter medarbetaren sin stress, återhämtning, sömn, aktivitet och stillasittande. En app används för att samla in kompletterande information och kost.

Linkuras mätare är en avancerad patentsökt lösning från Linköpings universitet men samtidigt väldigt enkel att använda. Läs mer om mättekniken under Forskning .

Linkuramätaren

Varje analys följs upp av våra certifierade coacher. Tillsammans med varje medarbetare går de igenom och utvärderar Linkuras utförliga rapporter samt ger konkreta råd och tips.

Uppföljningssamtal

När alla analyser är färdiga presenterar vi en rapport på gruppnivå. På samma sätt som med enkätresultaten så jämför vi era resultat med vår databas med andra kunder och över tid för att se hur er organisation ligger till. Skillnaden är att rapporten baseras på objektiva värden från mätningen.

Ett typiskt antal är cirka 10 % av organisationen är i behov av att gå vidare till coachning. Urvalet baseras på en analys av mätningen utifrån myndigheters rekommendationer, deltagarnas motivation till förändring och våra coachers bedömning.

Enkätrapport på gruppnivå

Coachningen är en individuell och målinriktad insats under 4-6 månader för att skapa en bestående beteendeförändring. Coachningen består av en väl avvägd kombination av fysiska möten och distansbaserad coachning via telefon och app. Kontakten är veckovis under perioden och mätaren används kontinuerligt för att skapa insikter, motivera och visa på resultat.

Linkuras coacher har en utbildning inom hälsopedagogik eller motsvarande utbildning och 10-25 års erfarenhet. Alla coacherna genomgår vår internutbildning och är certifierade enligt vår coachningsmetodik för att säkerställa kvalitet.

Linkuras Coacher

Vi arbetar långsiktigt, förebyggande och objektivt med bästa möjliga resultat för våra kunder. Därför erbjuder vi alla våra kunder att göra en ny enkät efter avslutad coachning. Linkura blir på så sätt ett verktyg för att kontinuerligt mäta hälso- och stressnivån i er organisation och sätta in mätbara åtgärder i tid utifrån de behov som uppstår.

Urval Leverans

Resultat

Genom kontinuerlig användning av vår mätare under coachningen får vi fram mätbara objektiva resultat på gruppnivå för stress, återhämtning, sömn, aktivitet och stillasittande.

Från Linkuras statistik över alla coachningar åstadkommer vi en lyckad beteendeförändring i mer än 89% av fallen, en minskad sjukfrånvaro på i snitt två dagar per individ och månad och en 2 enheters ökad prestation i snitt per individ på en 10-gradig skala. Läs mer om vilka resultat Linkura ger

Urval Leverans

Ekonomi

Forskningen är tydlig med att företag som har friskare och nöjdare medarbetare har en lägre sjukfrånvaro och en ökad produktivitet. Tillsammans med respektive kund tar vi fram beräkningsmodeller utifrån kunds unika förutsättningar för att visa avkastning på investeringen. Läs mer om hur olika företag fått en förbättrad hälsa och sänkta stressnivåer med hjälp av Linkura.

ROI